Auto Dak
Auto Dak
Auto Dak

Revokohen 67 leje minerare, merr fund problemi i mbivendosjeve

Ministria e Energjisë dhe Industrisë i ka dhënë zgjidhje një prej problemeve më shqetësuese në industrinë minerare duke revokuar plotësisht ose pjesërishyt për arsye të mbivendosjeve 20 leje minerare.

Në përputhje me objektivat qeverisëse për një menaxhim sa më efektiv të burimeve natyrore, në zbatim të ndryshimeve të fundit në ligjin minerar, me urdhër të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë Z. Damian Gjiknuri, në periudhën Janar-Shkurt u evidentuan të gjitha lejet minerare të cilat kanë rezultuar me mbivendosje.

Nga procesi i verifikimit të të dhënave nga viti 2005 deri në tremujorin e tretë të vitit 2013 është konstatuar se këto mbivendosje janë kryesisht në vendburimin e kromit në Bulqizë, vendburimet e kromit në Theken, Baterr dhe Krastë. Për të gjitha lejet janë evidentuar mbivendosjet në planin vertikal dhe në atë horizontal.

Në ligjin e ri për minierat të miratuar fundvitin e kaluar, Neni 47, pika a1 përcakton se një leje minerare revokohet kur konstatohet se zona e licencuar ka mbivendosje të plotë ose të pjesshme, me një leje minerare që është dhënë më parë konform legjislacionit në fuqi në atë periudhë kohore.

Në këtë rast, leja minerare, e cila është dhënë në një periudhë kohore të mëvonshme është e pavlefshme për zonën e mbivendosur dhe ministri e revokon atë vetëm për zonën e mbivendosur.

Në zbatim të këtij përcaktimi ligjor, Ministri Gjiknuri ka firmosur revokimin e plotë ose të pjessshëm për arsye të mbivendosjeve për 20 leje minerare.

Shmangia e mbivendosjeve shënon një hap të rëndësishëm në drejtim jo vetëm të rritjes së sigurisë në punë për punëtorët e nëntokës por edhe shmangie e konflikteve mes subjekteve që zotërojnë lejet minerare.

Ndërkaq, në kuadër të procesit të verifikimit dhe monitorimit të lejeve ekzistuese, Ministri Gjiknuri ka firmosur edhe fillimin e procedurave të revokimit për shkak të mosrespektimit të detyrimeve ligjore për 47 leje të tjera minerare në fushën e kërkim-zbulimit dhe shfrytëzimit. Në këto leje është konstatuar mos pagesë e garancive financiare të rehabilitimit të mjedisit dhe investimit apo përfundimi i kohës së shfrytëzimit.
Lista e lejeve që revokohet plotësisht ose pjesërisht për arsye të mbivendosjeve:

Leja nr. 476/1

Leja nr. 982

Leja nr. 1326

Leja nr. 1465/1

Leja nr. 1181

Leja nr. 1442

Leja nr. 1443

Leja nr. 1459

Leja nr. 1461

Leja nr. 677/2

Leja nr. 1294

Leja nr. 1482

Leja nr. 1503

Leja nr. 1569

Leja nr. 1544

Leja nr. 1483

Leja nr. 1259/2

Leja nr. 1567

Leja nr. 1575

Leja nr. 481/1

Lista e lejeve që revokohen për mospërmbushje të detyrimeve ligjore, pagesa e garancive të rehabilitimit, investimit apo përfundimi i kohës së shfrytëzimit:
Leja nr.249

Leja nr.290

Leja nr.291

Leja.nr.890

Leja nr.896

Leja nr.914

Leja nr.1028

Leja nr.1031

Leja nr.1035

Leja nr.1036

Leja nr.1064

Leja nr.1104

Leja nr.1113

Leja nr.1144

Leja nr.1162

Leja nr.1205

Leja nr. 1220

Leja nr. 1221

Leja nr. 1307

Leja nr. 1560

Leja nr. 1627

Leja nr. 1637

Leja nr. 1647

Leja nr. 1648

Leja nr.1123

Leja nr.1124/1

Leja nr.1125

Leja nr.1151

Leja nr.1154

Leja nr.1160

Leja nr.1164

Leja nr.1174

Leja nr.1241

Leja nr.1266

Leja nr.1267

Leja nr.1278

Leja nr.1360

Leja nr.1377

Leja nr.1380

Leja nr.1390

Leja nr.1412

Leja nr.1438

Leja nr.1446

Leja nr.1462

Leja nr.1463

Leja nr.1472

Leja nr.1474

auto pjese dak

Related posts